top of page
Christian Ulrich, Zeichnung, Fahne, Sense I

fahne, sense I. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, o.T.

o.t.. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Die Zeichnung

die zeichnung. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnúng, Mütze aus Blech I

mütze aus blech. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, o.T.

o.t.. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Mädchen

mädchen. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnúng, Zwei

zwei. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Sebastian

sebastian. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Insula

insula. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, russische Mühle

russische mühle. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Mutter

mutter. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Christian Ulrich, Zeichnung, Fahne, Sense

fahne, sense II. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

Sander6.jpg

fahne, sense III. 2019. feder. tusche. farbstift. aquarell. 21 x 16 cm

bottom of page